Legal

CONTENT

General conditions of sale

Voeders Depre

Depre Storage & Handling

Website & Privacy Policy

Equality women & men ATM Petfood

Email disclaimer

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOEDERS DEPRE NV

 1. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang zij niet betaald zijn door de koper.

 1. RISICO-OVERDRACHT

Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op risico van de koper, zelfs al is vrachtvrije levering bedongen.

 1. HOEVEELHEID

De hoeveelheid wordt door middel van automatische weegtoestellen vastgesteld en geldt als aanvaard bij het verlaten van de magazijnen van de verkoper.

 1. BETALING

Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, ongeacht de wijze waarop betaald wordt. De gefactureerde bedragen brengen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een intrest op van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, is er bovendien van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% van de niet-betaalde bedragen verschuldigd, boven alle intresten en welkdanige kosten.

De laattijdige betaling van vervallen facturen, brengt automatisch de opeisbaarheid mee van al de schuldvorderingen van de verkoper op de koper, ongeacht de aangeduide vervaldatum. 

 1. GESCHILLEN

Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge.  Het Belgisch Recht en de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, ongeacht andersluidende bepalingen in bestelbons of andere geschriften uitgaande van degenen die bij ons bestellen of kopen.

 CONDITIONS GENERALES DE VENTE ALIMENTS DEPRE SA

 1. TRANSFERT DE LA PROPRIETE

Les marchandises restent la propriété du vendeur tant qu’elles n’ont pas été payées par l’acheteur.

 1. TRANSFERT DU RISQUE

Le transport des marchandises se fait toujours aux risques et périls de l’acheteur, même en cas de livraison franc de port.

 1. QUANTITE

La quantité des marchandises sera déterminée à l’aide de bascules automatiques. Elle sera censée être acceptée au moment où les marchandises quittent les magasins du vendeur.

 1. PAIEMENT

Nos factures sont payables à notre siège social, quel que soit le mode de paiement. Les montants des factures rapporteront de droit et sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, un intérêt de 12% l’an à partir de la date d’échéance de la facture.

En cas de non-paiement des factures à leur échéance, il sera dû de droit et sans mise en demeure une indemnité forfaitaire de 10% des montants non payés, outre les intérêts et tous autres frais. 

Le paiement tardif des factures échues donnera d’office lieu à l’exigibilité de toutes les créances du vendeur sur l’acheteur, quelles que soient les dates d’échéance mentionnées.

 1. LITIGES

Tous litiges seront de la compétence exclusive des tribunaux de Bruges. Seuls le droit belge et les conditions générales et particulières de ventes seront d’application, sauf stipulations contraires figurant sur les bons de commande ou autres documents émanant de ceux qui passent commande ou achètent chez nous.

 GENERAL CONDITIONS OF SALE VOEDERS DEPRE NV

1.PROPERTY TRANSFER

The goods remain the property of the seller until payment is made and received in full by the seller.

 1. RISK TRANSFER

The transport of the goods always occurs at the liability of the buyer even when the goods are sold “delivered”.

 1. QUANTITY

The quantity is fixed by means of automatic balances and is agreed upon when the goods leave the warehouse of the seller.

 1. PAYMENT

All payments have to be made at our registered office, whatever the way of payment is. An interest charge of 12% is due legally and without notice starting from the due date of the invoice.

In addition, in case of non-payment of an invoice at its due date, a fixed compensation of 10% is due on the total amount of the invoice increased by any duty or tax applicable. 

In case of non-payment of an invoice at its due date, payment of all other invoices can be claimed immediately, even if a specific term of payment was stipulated. 

 1. DISPUTES

In case of disputes the Court of the juridical District of Bruges is competent. Belgian law applies and these conditions of sale are always applicable, even stipulated otherwise on order forms or written forms from the buyer. 

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN VOEDERS DEPRE NV

1.UBEREIGNUNG

Die gelieferte Ware bleibt Besitz des Verkaufers bis zur vollständigen Zahlung der Rechnung.

 1. RISIKO-UBERTRAGUNG

Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Kunden, auch wenn frei geliefert wird.

 1. MENGE

Die Liefermenge wird mittels einer automatischen Waage  festgestellt und ist angenommen, wenn die Ware das Lager des Verkaufers verlässt.

 1. ZAHLUNG

Sämtliche Zahlungen sollen im Haus des Gesellschaftsitzes erfolgen.  Jede andere Zahlungsweise bringt keine Abweichung dieser Klausel zustande. Von rechtswegen und ohne Inverzugsetzung bringen die Rechnungbeträge Verzugszinsen über 12% ab Fälligkeitstag mit.

Bei Nichtzahlung einer Rechnung am Fälligkeitstag wird gelichfalls ein fester Schadenersatz über 10% des Gesamtbetrages der Rechnung berechnet zusätlich die fälligen Zinsen und Kosten.  Ausserdem haben wir das Recht im Falle von Nichtzahlung am Fälligkeitstag alle fällige und nicht fällige Beträge zo fordern. 

 1. STREITIGKEITEN

Im Falle einer Streitigkeit sind die Gerichte des Gerichtsbezirks Brugge zuständig. Das belgische Recht is anwendbar und diese Verkaufsbedingungen sind immer anwendbar, auch wenn andere Bedingungen auf Bestellungen oder andere Unterlagen des Kunden gelten. 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DEPRE STORAGE & HANDLING NV

 1. TOEPASSINGSGEBIED

Alle commerciële transacties gesloten tussen NV DEPRE STORAGE & HANDLING met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Britse Kaai 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE 0412 458 351, hierna “DSH”, en de klant, hierna de “Klant”, worden beheerst door onderstaande algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden primeren op de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant en sluiten de toepassing ervan uit.

 1. HOEVEELHEID

Lossen van lichters : het connossementsgewicht wordt als uitgelost gewicht aangenomen, tenzij de hoeveelheid van de goederen, op initiatief van de opslaghouder, toch via de mobiele batchweger wordt vastgesteld

Lossen van coasters : de hoeveelheid van de geloste goederen wordt vastgesteld dmv een geijkte mobiele batchweger

Laden van lichters/coasters : de hoeveelheid van de geladen goederen wordt vastgesteld dmv een geijkte mobiele batchweger, tenzij anders overeengekomen

Lossen en laden van wegtransport : de goederen worden dmv geijkte weegbrug vastgesteld

 1. SCHADE

DSH is enkel verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door haar zware fout of opzet. Alle andere schades blijven het uitsluitende risico van de Klant.

DSH is evenmin aansprakelijk voor andere schade dan fysieke schade aan of verlies van de aan DSH toevertrouwde goederen. DSH is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade door vertraging of louter financiële schade van welke aard ook. Schade kleiner dan 0,5% van de waarde van de behandelde goederen blijft in ieder geval voor rekening van de Klant. De maximale aansprakelijkheid van DSH, zelfs in geval van zware fout of opzet, zal nooit meer bedragen dan 150 €/ton aan verloren of beschadigde goederen.

In geen geval is DSH aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
a. eigen gebrek van de goederen en/of van de verpakking ;
b. diefstal ;
c. schade door water of brand, inbegrepen zelfontbranding of broei ;
d. fouten van derden, inbegrepen fouten van derden aangesteld door of namens DSH ;
e. het opvolgen van instructies van de Klant.

Voor alle schade veroorzaakt aan DSH door de aan de Klant toebehorende goederen of door vervoermiddelen die de goederen van de Klant vervoeren, draagt de Klant de volledige verantwoordelijkheid.

Iedere vordering van de Klant op DSH verjaart na verloop van zes maanden te rekenen vanaf het ontstaan van de schade of het verlies.

 1. DOUANEVERPLICHTINGEN

De Klant neemt de vervulling van alle douaneverplichtingen op zich. DSH neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eender welke douane-schuld of daarmee samenhangende rechten, vorderingen, kosten, interesten, boetes of andere bedragen. De Klant vrijwaart DSH voor dergelijke bedragen en zal op eerste verzoek van DSH onmiddellijk de nodige fondsen ter beschikking stellen om door de douane gevraagde bedragen te betalen.

 1. KWALITEIT

De verkochte, behandelde en/of opgeslagen goederen worden geacht in goede staat te zijn afgeleverd aan de Klant of aan de door de Klant aangeduide partij tenzij, bij zichtbare gebreken, onmiddellijk bij de aflevering wordt geprotesteerd of, bij niet-zichtbare gebreken, uiterlijk de derde dag na aflevering.

Goederen van diverse eigenaars, doch van eenzelfde kwaliteit, kunnen gezamenlijk worden opgeslagen zonder voorafgaande kennisgeving.  Eigenaars van goederen wordt gevraagd een salmonella- analysecertificaat, waaruit blijkt dat de goederen vrij zijn van enige besmetting, te bezorgen aan de opslaghouder.  De opslaghouder neemt geen enkele verantwoordelijkheid wegens gebrek aan het aanreiken van dergelijke certificaat.

 1. VERVOER

Opdrachten tot het vervoeren van goederen, worden door DSH slechts aanvaard in haar hoedanigheid van niet-verantwoordelijke tussenpersoon bij het organiseren van dergelijk vervoer. In geen geval zal DSH enige aansprakelijkheid als vervoerder dragen.

 1. VERZEKERING

Voor goederen toebehorende aan de Klant die bij DSH worden opgeslagen of in loon worden behandeld, is de Klant ertoe gehouden zijn goederen te verzekeren tegen Alle Risico’s evenals tegen het Verhaal van Derden en de Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, met afstand van verhaal ten opzichte van DSH.

 1. BETALING

De facturen van DSH zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ongeacht de wijze waarop betaald wordt. De gefactureerde bedragen brengen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een intrest op van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, is er bovendien van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% van de niet-betaalde bedragen verschuldigd, boven alle intresten en welkdanige kosten.

De laattijdige betaling van vervallen facturen, brengt automatisch de opeisbaarheid mee van al de schuldvorderingen van DSH op de Klant, ongeacht de aangeduide vervaldatum.

De Klant verleent aan DSH een pandrecht en een retentierecht op alle aan DSH toevertrouwde goederen tot zekerheid van iedere vordering van DSH op de Klant.

 1. GESCHILLEN

Het Belgisch Recht en de algemene en bijzondere voorwaarden van DSH zijn uitsluitend van toepassing.

Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van DSH.

 

WEBSITE & PRIVACYBELEID

Deze website is eigendom van GROUP DEPRE BV.

Contactgegevens
GROUP DEPRE BV
VAART-NOORD 11
8730 BEERNEM
Tel: 050/79.91.60
E-mail: info.depre@groupdepre.com
Ondernemingsnummer: BE 0 437 832 363 – RPR: Gent, Afdeling Brugge

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

1. PRIVACY

GROUP DEPRE BV, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van GROUP DEPRE BV. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot GROUP DEPRE BV, VAART-NOORD 11, 8730 BEERNEM, info.depre@groupdepre.com.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan GROUP DEPRE BV, VAART-NOORD 11, 8730 BEERNEM, info.depre@groupdepre.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

2. HET GEBRUIK VAN “COOKIES”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

3. GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GROUP DEPRE BV of rechthoudende derden.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds GROUP DEPRE BV raadplegen.

GROUP DEPRE BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal GROUP DEPRE BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

GROUP DEPRE BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GROUP DEPRE BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

GROUP DEPRE BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma\’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina\’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

GROUP DEPRE BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent, Afdeling Brugge bevoegd.

 

INDEX EGALITE FEMMES/HOMMES – ATM Petfood

Conformément à la loi dite « loi avenir professionnel », chaque entreprise d’au moins 50 salariés doit calculer et publier un index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’index, sous la forme d’une note sur 100, se compose de 4 ou 5 critères d’évaluation qui visent à mesurer les écarts pouvant exister entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Le nombre de points est attribué en fonction de l’atteinte par l’entreprise des objectifs fixés par la loi sur les indicateurs suivants :

 • Ecart de rémunérations moyennes entre les Femmes et les Hommes (40 points)
 • Ecart de taux d’augmentations individuelles entre les Femmes et les Hommes (20 points)
 • Ecart de taux de promotions entre les Femmes et les Hommes (15 points – uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés)
 • Pourcentage de salariées revenues de congé maternité ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour lorsque des augmentations sont intervenues pendant la durée de leur congé (15 points)
 • Répartition des 10 plus hautes rémunérations selon le sexe (10 points)

Au titre de l’année 2021, l’index égalité professionnelle Femmes / Hommes obtenu par ATM PETFOOD est de 96 points sur 100.

 

EMAIL DISCLAIMER

 

Dit bericht met eventuele bijlagen (het “bericht”) is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerden en is vertrouwelijk. Als u dit bericht ten onrechte ontvangt of niet de beoogde ontvanger bent, verwijder het en eventuele kopieën in uw systemen en stel onmiddellijk de afzender op de hoogte. Elke ongeoorloofde weergave, elk gebruik dat niet beantwoordt aan het doel ervan, elke verspreiding of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is verboden. Aangezien het Internet de integriteit van dit mogelijks onbetrouwbaar bericht niet kan garanderen, is GROUP DEPRE (en haar dochterondernemingen) is niet aansprakelijk voor dit mogelijks gewijzigd of vervalst bericht.

Druk dit bericht alleen af ​​als het nodig is, hou rekening met het milieu.

This message and any attachments (the “message”) is intended solely for the intended addressees and is confidential. If you receive this messssage in error,or are not the intended recipient, please delete it and any copies from your systems and immediately notify the sender. Any unauthorized view, use that does not comply with its purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. Since the Internet cannot guarantee the integrity of this message which may not be reliable, GROUP DEPRE (and its subsidiaries) shall not be liable for the message if modified, changed or falsified.

Do not print this message unless it is necessary, consider the environment.

Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le “message”) sont eéablis à l’intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels.
Si vous recevez ce message par erreur ou s’il ne vous est pas destiné, merci de le détruire ainsi que toute copie de votre système et d’en avertir immédiatement l’expediteur. Toute lecture non autorisée, toute utilisation de ce message qui n’est pas conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite. L’Internet ne permettant pas d’assurer l’integrité de ce message électronique susceptible d’altération, GROUP DEPRE (et ses filiales) décline(nt) toute responsabilité au titre de ce message dans l’hypothese où il aurait été modifié, déformé ou falsifié.

N’imprimez ce message que si necessaire, pensez a l’environnement.